(Van aanleiding tot aan oprichting van de Vereniging SK vloot in het jaar 2008)

In januari 2008 wordt er in het Maandblad Motorboot  een oproep geplaatst voor  schippers/eigenaren van SK kotters, schepen gebouwd door SK-Jachtbouw (v/h Jachtwerf J. de Jong) te Sneek.

De oproep is geplaatst door de eigenaar van een SK kotter met Open Kuip, de SK 288, die graag in contact wil komen met schippers/eigenaren van andere SK schepen, om de animo te peilen voor het eventueel oprichten van een vereniging van eigenaren.

Naast een 10-tal anderen reageren ook Bert Vendelbosch (SK 244) en Vic Nuy (SK 310) op deze oproep.  Helaas vindt de oorspronkelijke initiatiefnemer het aantal reacties, totaal twaalf dus, te weinig om er mee door te gaan en hij besluit om geen verdere stappen te ondernemen.

Op verzoek van Bert Vendelbosch, die al geruime tijd met dezelfde plannen rondloopt, geeft hij wel de (E-mail)adressen en/of telefoonnummers van degenen die gereageerd hebben aan hem door.       

Bert neemt telefonisch contact op met Vic Nuy, die immers heeft aangegeven zeer geïnteresseerd, beschikbaar voor hulp en ondersteuning te zijn.

Ook besluit hij, mede onder invloed van de op dat moment spelende CE-keurings problematiek, eerst nogmaals een mailing rond te sturen, waarin hij benadrukt dat beide zaken (het oprichten van een vereniging enerzijds en het correct afwerken van de CE-keuringen anderzijds) weliswaar van belang zijn, maar strikt gescheiden moeten blijven.

Mede door intensief speurwerk naar namen en adressen groeit het aantal reacties en besluiten Bert Vendelbosch en Vic Nuy op maandag 28 januari 2008 tot een eerste persoonlijke kennismaking. In een geanimeerd gesprek blijkt al snel dat beiden zeer eensgezind zijn in hun opvatting over wat de doelstellingen van een op te richten vereniging zouden moeten zijn, m.a.w. wat streven we na, wat gaan we doen en wat vooral niet.
Enthousiast besluiten zij dan ook het initiatief samen voort te zetten en zoveel mogelijk mensen uit te nodigen voor een op een nader te bepalen tijdstip en plaats te houden oprichtingsvergadering.

Op woensdag 30 januari 2008 wordt er door Vic Nuy dus namens hen beide een algemene uitnodiging gemaild en verzonden naar alle op dat moment bij hen bekende adressen van SK eigenaren.
Ook Gert Kok en Kees Lenten uit Nijkerk, geografisch uitstekend centraal gelegen, reageren spontaan op de oproep en zijn bovendien in de gelegenheid een perfecte vergaderlocatie te regelen.
Op zondag 2 maart 2008 wordt er in het UVV centrum “het Tuinhuis” in Nijkerk een eerste bijeenkomst georganiseerd, die bezocht wordt door 34 personen (18 schepen vertegenwoordigend).
Door beide initiatiefnemers wordt uiteengezet wat de ideeën zijn en wat naar hun mening de doelstellingen van de vereniging zouden moeten worden. Ook een in hun ogen noodzakelijke goede samenwerking met de werf komt uitgebreid aan de orde.

In een uitstekende sfeer en met grote eensgezindheid worden de voorstellen door de aanwezigen aangehoord, aangenomen en goedgekeurd. Ook de keuze van een naam voor de Vereniging SK vloot en het benoemen van een voorlopig bestuur wordt vlot geregeld. Vic Nuy en Bert Vendelbosch stellen zich beschikbaar als resp. voorzitter en secretaris en spontaan nemen Hans Versteeg (penningmeester), Hein Sleven (vice voorzitter) en Rob van Velsen (2e secretaris en communicatie) zitting in het voorlopige bestuur.
Aan het einde van deze geanimeerde vergadering schrijven 17 leden ( lees schepen) zich in als lid en is de oprichting van de Vereniging SK vloot een feit.

Op 12 maart al vindt er een eerste bestuursvergadering plaats ten huize van Rob en Yvonne van Velsen, in ’s-Hertogenbosch, waarbij er een groot aantal zaken worden besproken die relevant zijn voor de “geboorte” van de vereniging, zoals opmaken statuten, huishoudelijk reglement, het openen van een bankrekening enz. Ook worden in het bestuur een aantal taken verdeeld zodat een ieder zijn/haar gaven kan aanwenden om de vereniging voorspoedig te laten groeien.

Inmiddels, we schrijven nog steeds maart 2008, hebben er op diverse terreinen gesprekken plaats gevonden, onder meer door Vic Nuy namens de vereniging met Tjerk Tuinstra, directeur van SK-Jachtbouw, die bijzonder enthousiast reageert en volledige medewerking toezegt.

Door Hein Sleven is ondertussen vol creativiteit gewerkt aan het ontwerpen van een verenigingsvlag, waarin als teken van de goede samenwerking o.m. het logo van de werf is verwerkt en welke inmiddels in productie is. De vlag, uitgevoerd in twee keuren blauw , symboliseert de SK vloot (witte letters) drijvend in het water (donkerblauw) tegen een strakblauwe lucht (lichtblauw) als achtergrond Het logo van SK-Jachtbouw completeert het fraaie geheel.

Hans Versteeg opent namens de vereniging een bankrekening en treft samen met de voorzitter de noodzakelijke voorbereidingen om de vereniging in te schrijven bij de Kamer van Koophandel enz.

Op 17 maart 2008 wordt door Rob van Velsen als communicatie en publicatie specialist, een persbericht opgesteld en verstuurd naar de diverse (watersport)media en op 23 maart verschijnt de eerste nieuwsbrief voor de leden.

Op 21 maart krijgt de secretaris “groen licht” van de andere bestuursleden om een domeinnaam te laten registreren en i.s.m. een bevriende relatie van WSV “De Snap” uit Hardinxveld-Giessendam (voor het ontwerp en de technische realisatie) te beginnen met de bouw van een Website.

Op 1 april 2008, 4 weken na de oprichting, bestaat de vereniging inmiddels al uit 22 leden.

Teneinde de ledenaanwas een flinke impuls te geven, richt het bestuur een verzoek aan de directie van SK-Jachtbouw, om begin april 2008 een brief te sturen naar alle SK eigenaren namens zowel SK-Jachtbouw als de Vereniging SK vloot waarin de doelstelling van de vereniging kort uiteen wordt gezet en men met een aanbeveling van de werf uitgenodigd wordt om lid te worden.

Hoewel het versturen van de informatie c.q. ledenwerfbrief door SK-Jachtbouw wat vertraging heeft opgelopen, blijft door mond tot mond reclame, publicatie van het persbericht in de diverse nautische bladen en persoonlijke inzet van de bestuursleden het ledental gestaag toenemen, zodat op 15 mei 2008 de vereniging inmiddels 30 leden telt.

Op 21 mei vindt er een tweede bestuursvergadering plaats ten huize van Vic en Els Nuy te Breda. Gezien het feit dat er buiten de persbericht(en) nog weinig of geen publiciteit is geweest, is de groei van het ledenbestand boven verwachting en een stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan. Op deze vergadering wordt het “prototype” van de website gedemonstreerd en goedgekeurd.

Vanaf 23 mei 2008 om 23.45 uur is de vereniging dan “on line” op de digitale snelweg.

Al op 11 juni 2008 verschijnt wederom een uitstekend verzorgde en informatieve “SK vloot Nieuwsbrief”, die getuige de vele reacties door de leden bijzonder wordt gewaardeerd.

Op Zondag 22 juni 2008 wordt door de secretaris tijdens een informele ontmoeting in de Biesbosch de nieuwe verenigingsvlag aan de voorzitter overhandigd, die hem uiteraard vol trots direct in de mast hijst.

Ook de andere bestuursleden beschikken vanaf dat moment over de verenigingsvlag en ook de leden die de vlag besteld hebben krijgen hem vanaf 23 juni 2008 toegestuurd.

Het ledenbestand blijft gestaag groeien, inmiddels zijn ook Tjerk Tuinstra en Betsy Westerhuis (de directieleden van SK-Jachtbouw) lid geworden en telt de vereniging per 1 juli 2008 al 36 leden.

Omdat de leden werkelijk over het hele land verspreid wonen hebben 2 bestuursleden, geassisteerd door een lid uit resp. de noordelijke en de zuidelijke helft van het land, op zich genomen om zich te beraden over de mogelijkheid al dit jaar enige activiteit(en) te organiseren. Een eerste aanzet daartoe wordt een tocht in Friesland en een oriëntatievaart in de Biesbosch. Daarmee zijn de A(ctiviteiten)C(ommissie) N(oord) en de A(ctiviteiten)C(ommissie)Z(uid) een feit.

Op 15 juli 2008 volgt er een eerste “Update” van onze “site” waarin o.m. het aantal ledenfoto’s sterk wordt uitgebreid en de eerste activiteiten (Vaartochten in Sneek en de Biesbosch) worden gepubliceerd. Ook worden alle pagina’s nog eens kritisch bekeken en zonodig gecorrigeerd en/of aangevuld.

Op 5 augustus 2008 gaat dan daadwerkelijk de uitnodiging voor “Het eerste natte treffen” de deur uit. Het programma behelst een bezoek aan het “Fries Museum” en een vaartocht naar Joure, waarbij de gezamenlijke lunch in de Oranjerie aan de passantenhaven het gezellige hoogtepunt vormt.

De (naams)bekendheid van de vereniging neemt, mede door de enthousiaste mond tot mond reclame van de leden nog steeds toe, waardoor het aantal leden per 1 september is gegroeid naar 43!

Op zaterdag 6 september is het dan zover en vindt het eerste “natte treffen” plaats in Sneek. De weergoden zijn ons goed gezind, want tussen twee slechte dagen met veel regen is het die dag droog en schijnt er ’s middags zelfs een zonnetje. Na een leerzaam en smakelijk (koffie met kruidkoek) bezoek aan het Fries Scheepvaartmuseum gaan de schepen, veelal met dubbele bemanning, los en wordt er koers gezet naar Joure. Hier wordt in een bijzonder geanimeerde sfeer van een voortreffelijke lunch genoten. In de namiddag wordt de terugtocht aanvaard en eenmaal terug in Sneek wordt de dag afgesloten met een gezellige “borrel” aan boord van de “Bravo Tango” van Tjerk en Betsy. Prima geslaagde dag!!

Op zondag 7 september worden de uitnodigingen voor het tweede “watertreffen”, de oriëntatievaart door de Brabantse Biesbosch, verzonden. Op veler verzoek is er ook hier een mogelijkheid gecreëerd om bij gebrek aan tijd of vanwege de afstand de zaterdag (0410) als “opstapper” mee te varen. Aanvankelijk melden zich 11 schippers en 4 opstappers voor de Biesboschtocht op 3 en 4 oktober. Door ziekte, persoonlijke omstandigheden en het voorspelde slechte weer blijven er uiteindelijk 9 schepen en 3 opstapparen over, die overigens een zeer gezellige avond en dag beleven. Na de regen van vrijdagnacht klaart het op zaterdag al snel op en wordt o.l.v. boswachter Dirk Fey om 09.00 uur begonnen met een prachtige tocht door de wijde gaten en nauwe kreken van de Biesbosch. Na een stop bij de uitkijktoren van het spaarbekken “De Gijster” wordt achterin het “Noordergat van de Plomp” de kennismaking voortgezet, geluncht en een leuke maar wel drassige wandeling gemaakt door de griend van “Toontjesplaat”. Via de Amer en een rondvaart door de “Aakvlaai” komt de vloot tegen vijven weer aan bij het vertrekpunt aan de “Petrusplaat”. Helaas nopen de extreem hoge waterstand en de voorspelde harde storm tot een haastig afscheid, zodat een ieder, of nog een beschutte ligplaats kan vinden of de thuishaven kan bereiken. Ondanks dit alles was het toch een heel geslaagde “happening”.

Op resp. 1 en 19 oktober worden de uitnodiging en herinnering voor de eerste algemene ledenvergadering verstuurd. Het aantal aanmeldingen verloopt zeer hoopgevend en op 2 november zijn 57 leden bijeen in restaurant "Oud Leusden" onder de rook van Amersfoort. Na ontvangst met koffie/thee en gelegenheid om kennis te maken of de kennismaking te hernieuwen, wordt er genoten van het uitstekende lunchbuffet. Om 13.30 uur opent de voorzitter de officiële vergadering door een ieder nogmaals welkom te heten en te bedanken voor hun komst. Hij memoreert nog even het doel van de vereniging en spreekt zijn verbazing en tegelijkertijd voldoening uit over de amicale en gezellige sfeer die de vereniging van meet af aan kenmerkt. Daarna worden op constructieve wijze de agendapunten in vlot tempo behandeld en door de aanwezigen tal van suggesties en ideeën aangedragen voor gezamenlijke activiteiten in de toekomst. Om dat allemaal te kunnen realiseren wordt een derde activiteitencommissie benoemd. De ACM. Tegen 16.30 uur sluit de voorzitter de eerste officiële ledenvergadering en bedankt iedereen nogmaals voor hun komst. Onder het genot van een kopje koffie of een drankje wordt nog even gezellig nagepraat en na op hartelijke wijze afscheid van elkaar te hebben genomen, gaat ieder zijns weegs.

Met deze goedbezochte vergadering is een eerste mijlpaal bereikt en wordt een periode afgesloten waarin de vereniging heeft bewezen bestaansrecht te hebben en in een behoefte te voorzien. Ook eindigt hiermede (voorlopig?) de geschiedschrijving van de oprichting van de Vereniging SK vloot.

Bert Vendelbosch.