Nadat er in het begin van dit jaar van diverse kanten berichten verschenen over het in gebreke blijven van een groot aantal jachtwerven inzake de wettelijk verplichte CE keuring van de door hen gebouwde schepen en het niet of onvolledig leveren van de daarbij behorende documenten, lijkt daar nu in positieve zin verandering in te komen. Met name bij SK-Jachtbouw uit Sneek wordt er door directeur/eigenaar Tjerk Tuinstra en zijn medewerkers i.o.m. de IVW en keuringsinstituut ECB uit Volendam nu heel hard aan gewerkt de door diverse oorzaken opgelopen achterstand nog voor het eind van het jaar weg te werken en dus alle schepen van de juiste (keurings)documenten te voorzien.
Eigenaren van schepen die de laatste 5 jaar zijn gebouwd worden benaderd met het verzoek bij de werf langs te komen om het schip aan te passen aan de thans geldende eisen m.b.t. het CE keurmerk.
Ik spreek uit eigen ervaring, want op 9 juni j.l. is ook ons schip (de SK 244) snel en vakkundig aangepast aan de laatste eisen inzake de CE-certificering.

Zo worden er, naast een aantal andere zaken, o.m.

  • een automatische brandblusinstallatie in de motorruimte geplaatst
  • het luik in de kuipvloer van een “knevel” voorzien
  • kabels gemonteerd om i.g.v. nood de dieselolietoevoer handmatig af te kunnen sluiten
  • de gasslang aansluiting(en) gemodificeerd
  • voorzieningen getroffen om de ruimten onder de vloer(en) i.g.v. nood leeg te kunnen pompen.
  • de plaats van de brandblussers gecontroleerd en zonodig gecorrigeerd
  • naast de `plus`polen ook de `min`polen van de accu´s van beschermkappen voorzien
  • het scheepsidentificatieplaatje op een verborgen plaats in de motorruimte aangebracht

Ook worden essentiële apparatuur en installaties voorzien van waarschuwende of verklarende stickers. Dit alles wordt door Jeffrey van Dam, medewerker van SK-Jachtbouw en o.m. belast met de begeleiding en juiste afwerking van de CE modificatie, uitgebreid gefotografeerd, zodat ook later is aan te tonen dat het betreffende schip aan alle CE normen en eisen voldoet.

Dat het SK-Jachtbouw ernst is en dus zeer accuraat te werk gaat moge blijken uit het feit dat de werf zeer waarschijnlijk in aanmerking komt om gecertificeerd te worden de CE-keuring van de eigen schepen in eigen beheer uit te voeren, waarbij de officieel bevoegde keuringsinstantie (ECB uit Volendam) slechts steekproefsgewijs zal controleren.

Na alle min of meer negatieve berichten en publicaties is dit een zeer welkome ontwikkeling, die een grote bijdrage levert aan het versterken van het positieve imago van zowel SK-Jachtbouw, alsook de recent opgerichte vereniging SK vloot en haar leden.

Kortom: Goed Nieuws !!!
E.D.(Bert) Vendelbosch
Secretaris vereniging SK vloot.