Versie 27 april 2018

Bescherming van persoonsgegevens

Vereniging SK vloot hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. In deze Privacy policy willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vereniging SK vloot houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze volgens de wet nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens

Als Vereniging SK vloot zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens van leden en donateurs worden door Vereniging SK vloot verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie, inclusief de financiële administratie;
 • Informeren van de leden over nieuwtjes, activiteiten, uitnodigingen voor bijeenkomsten etc.;
 • Toesturen van nieuwsbrieven en andere informatie;
 • Plaatsing op het alleen voor leden toegankelijke gedeelte van de website SK vloot.

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal Vereniging SK vloot de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres en woonplaats;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Type, lengte, naam en ligplaats SK schip.

Foto’s van bijeenkomsten kunnen op het alleen voor leden toegankelijke gedeelte van de website SK vloot worden geplaatst.

U kunt ervoor kiezen een reisverslag op het alleen voor leden toegankelijke gedeelte van de website SK vloot te laten plaatsen.

Uw persoonsgegevens worden door Vereniging SK vloot opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap;
 • Na beëindiging van het lidmaatschap in de financiële administratie voor een periode van 7 jaar.

Uw persoonsgegevens worden door Vereniging SK vloot niet aan derden verstrekt.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar).

Bewaartermijn

Vereniging SK vloot bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Vereniging SK vloot van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben daarom ook een geheimhoudingsverklaring getekend;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Vereniging SK vloot

Voorzitter en/of secretaris

e-mail: secretaris@skvloot.nl
  voorzitter@skvloot.nl